بحران کرونا و نقش SAP

بحران کرونا و نقش SAP
بازگشت

بحران کرونا و نقش SAP

با ادامه شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورها ، خبر ساخت واکسن در سراسر جهان با استقبال روبرو شد. اما تهیه واکسن تنها نیمی از کار است. نیمه دیگر در واقع توزیع و تزریق به موقع و درست  آن است. واکسن ها برای حفظ اثر بخشی خود به شرایط خاص نگهداری نیاز دارند. برای اطمینان از موثر ماندن آنها با وجود زنجیره تأمین جهانی ، ارائه دهندگان خدمات لجستیک برای مقابله با حجم سرسام آور محموله ها به فرآیندهای قوی ، پرسنل آموزش دیده ، امکانات و تجهیزات مناسب و شبکه تحویل قوی نیاز دارند. و این جایی است که SAP آماده پشتیبانی هست.
 

 

 شرکت Moderna یک شرکت بیوتکنولوژی مرحله بالینی است که برای ایجاد نسل جدیدی از داروهای دگرگون کننده برای بیماران ، پیشگامان درمانی و واکسن های پیام رسان RNA (mRNA) است. یکی از آنها mRNA-1273 نامزد واکسن علیه COVID-19 است. Moderna با استفاده از راه حل های SAP Digital Supply Chain به خوبی دغدغه های توزیع و ردیابی را برای واکسن های خود مرتفع نموده .
ردیابی پیشرفته SAP برای داروها به مدرنا کمک کرده تا بتواند بر مبنای قوانین بین المللی از رسیدن داروهای تقلبی به بیماران جلوگیری کند. این نرم افزار یک مخزن سریال سازی شرکتی ، مدیریت شماره سریال و قابلیت گزارشگری نظارتی را فراهم می کند تا امکان همکاری شرکای زنجیره تامین  یعنی تأمین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان فراهم شود .
 
کلمات کلیدی SAP Covid19