خدمات‌ مشاوره‌ و نظارت

خدمات‌ مشاوره‌ و نظارت

شرکت سامه آرا همواره خود را به عنوان یک شرکت مشاور و مجری می شناسد و مفتخر است که کلیه مشورت هایی که به مشتریان ارایه  می کند مبتنی بر تجربیات چندین ساله و بر اساس راهکارهای کاملا تخصصی و بروزی می باشد که در سازمان های ایرانی بومی شده و قابلیت اجرایی دارد.

››با توجه به ابعاد پروژه و میزان دانش تیم مدیریت پروژه با توجه به اسکوپ کار، در برخی موارد کارفرما تصمیم می‌گیرد که در کنار تیم مجری، از تیم نظارت نیز استفاده نماید تا بتواند ریسک پیاده‌سازی را تا حد امکان کاهش دهد. همان گونه که انتخاب تیم مجری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، انتخاب تیم نظارت نیز با اهمیت است، زیرا عدم انتخاب درست ناظر می‌تواند مشکلات فراوانی را در برخورد با مجری به وجود بیاورد. 

خدمات‌ مشاوره‌ و نظارت

ارائه خدمات نظارت و مشاوره شرکت سامه آرا در حوزه های زیر قابل ارائه می باشد:

▪ مشاوره به تیم کارفرما در جهت آماده سازی سازمان پیش از پیاده سازی سیستم SAP ERP

▪ تهیه RFP پروژه های اجراء و استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی برای سازمان ها و مشاوره و نظارت در اجرای فرآِیند مناقصه شرکت ها  

▪ مشاوره و نظارت بر نحوه مدیریت پروژه به معنی کنترل انجام صحیح و به موقع فعالیت‌ها با توجه به استانداردهای تعریف شده در متدولوژی ASAP

▪ مشاوره و نظارت بر راهکارها و فرایندهای تصویب شده به معنی بررسی،کنترل و قابل اجرا بودن راهکارهای ارائه شده از سوی مشاور  SAP ERP

مشاوره به تیم کارفرما جهت اجرای بهتر پروژه درحوزه های سازماندهی تیم کارفرما، مدیریت تغییرات سازمانی و هماهنگی های داخلی تیم کارفرما

▪ مشاوره های تخصصی خاص و موردی در حوزه های فرآیندی و تکنیکال

در صورت نیاز به دریافت خدمات مشاوره شرکت سامه آرا فرم درخواست مشاوره را تکمیل فرمایید.