مدیریت نگهداری و تعمیرات

مدیریت اطلاعات پایه و پیکربندی تجهیزات و دستگاه ها و ابزارآلات برنامه ریزی تعمیرات، تعمیرات پیشگیرانه، اضطراری و اصلاحی

مشاهده بروشور
مدیریت نگهداری و تعمیرات

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در مدیریت نگهداری و تعمیرات

در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی سپ ماژول (SAP PM (Plant Maintenance به برنامه ریزی و زمان بندی جهت بهره برداری بهینه از تجهیزات که یکی از دارایی های مهم هر سازمان هستند، می پردازد و سازمان را قادر می سازد اطلاعات تجهیزات را جمع آوری نموده و نسبت به بهره برداری بهینه از آن ها برنامه ریزی نماید و از این طریق به افزایش عمر مفید تجهیزات کمک نماید. البته قابلیت های این ماژول تنها به تجهیزات و نت آن ها محدود نمی شود و از کاربردهای دیگری نیز برخوردار است که در ادامه به آن اشاره شده است.

کارکرد Fiori در ماژول مدیریت نگهداری و تعمیرات

در ویرایش  SAP S4/HANA  سپ سعی نموده با ارائه محیط واسط کاربری جدید که کاملا تحلیل گرا بوده و با منطق هوشمندی کسب و کار پیاده سازی شده کاربران را هدایت و راهنمایی نماید. در این خصوص فرم های متعددی پیاده سازی نموده است.

◄جزئیات بیشتر

 

 • کاربردها

     ▪ امکان پیاده سازی برای سازمان های دارای فعالیت های فنی، خدماتی، IT، پتروشیمی و حمل و نقل

      ▪ ثبت اطلاعات کلیه دستگاه ها، ساختمان ها، ابزارآلات و... و همچنین مراکز کاری نت و تولید

      ▪ نگهداری تاریخچه تغییرات دستگاه ها چه از نظر تغییرات مکانی و چه از نظر فعالیت های تعمیراتی آن

      ▪ امکان برقراری برنامه ریزی پیشگیرانه مبتنی بر شرایط و زمان و ترکیبی

      ▪ امکان تفکیک نت اضطراری، اصلاحی و پیشگیرانه

      ▪ مدیریت درخواست ها و علل خرابی ها

      ▪ امکان محاسبه هزینه تعمیر قطعات و ابزارآلات و تاثیرگذاری روی ارزش آن ها (چه از نظر قیمت قطعات و چه از نظر ارزش اموال)

      ▪ آنالیز زمان و مواد برنامه ریزی شده برای فعالیت های نت با مقدار واقعی آن ها

      ▪ مدیریت پلاک دستگاه ها و ابزارهای مشابه خریداری شده

      ▪ امکان برقراری ارتباط بین خطوط تولید و میزان ثبت تولید انجام شده با این دستگاه ها 

      ▪ مدیریت شکایات و انتقادات برای قطعات مشمول گارانتی/وارانتی

 • مزایا

      ▪ یکپارچگی با واحد کیفیت از طریق اجرای برنامه کالیبراسیون دستگاه ها

      ▪ یکپارچگی با واحد مالی، از طریق تسهیم دقیق تر و تخصیص هزینه های نت بسته به هر فعالیت (زمان اجرا، مواد و خدمات) 

      ▪ یکپارچگی با واحد مالی جهت تخصیص بودجه به فعالیت های نت

      ▪ یکپارچگی با واحد تأمین جهت برنامه ریزی تأمین مواد مصرفی فعالیت های نت پیشگیرانه برنامه ریزی شده در آینده

      ▪ یکپارچگی با واحد تأمین و مالی از طریق برقراری ارتباط بین خدمات دریافتی از خارج سازمان و فعالیت های نت

      ▪ یکپارچگی با واحد تولید جهت ظرفیت سنجی مراکز کاری براساس میزان توقف دستگاه ها به دلیل فعالیت های نت

      ▪ یکپارچگی با واحد مدیریت پروژه جهت تخصیص فعالیت های نت به گام های پروژه و ساختار WBS و ارتباط دادن آن ها به بودجه پروژه

      ▪ یکپارچگی با واحد منابع انسانی جهت تخصیص نفرات هر مرکز کاری با قابلیت ارائه گزارش سطح فعالیت هر فرد

      ▪ مدیریت زمانبندی فعالیت ها با استفاده از قابلیت شناوری دوره های تعمیراتی بر اساس سیکل آن ها

      ▪ امکان تعریف درخت محصول (BOM) مجزا از BOM تولیدی جهت تعریف قطعات یدکی مرتبط با دستگاه 

      ▪ مشاهده برنامه ریزی آنلاین سرویس های دوره ای، در سطوح مختلف (مراکز کاری، گروه دستگاه ها و...)

      ▪ تفکیک فعالیت های نت به انجام رسیده از درخواست های باز به تفکیک دستگاه، علت خرابی، مسئول انجام، نوع کار و...

      ▪ امکان تغییر لیست دستورات کاری از پیش تعیین شده، بسته به نوع و ظرفیت دستگاه

      ▪ بروز کردن کلیه برنامه ها، در صورت ایجاد تغییر در لیست فعالیت های نت دستگاه ها

      ▪ امکان یک بار مشخص کردن کل فعالیت های نت مربوط به دستگاه های مشابه، با هر نوع سیکل

      ▪ کنترل شروع و اتمام درست کار توسط مجوزهای سیستمی برای کنترل های ایمنی قبل و پس از فعالیت نت (LOTO Technique) 

      ▪ امکان انجام فعالیت ها 

      ▪ صرفه جویی در زمان و کوتاه کردن فرایند شکایات مربوط به برگشت کالا/هزینه های مشمول وارانتی

      ▪ گزارش از شاخص های میانگین زمان توقفات و میانگین زمان تعمیر

      ▪ گزارشات مقدار مواد مورد استفاده جهت فعالیت های نت