پایان فاز تست یکپارچگی در شرکت فومن شیمی

پایان فاز تست یکپارچگی در شرکت فومن شیمی
بازگشت

پایان فاز تست یکپارچگی در شرکت فومن شیمی

اجرای موفقیت آمیز تست یکپارچگی سیستم SAP ERP  ورژن S/4HANA  ریلیز 2021 در شرکت فومن شیمی در تاریخ 27 بهمن ماه 1401 در هتل ارم با حضور مدیرعامل ،مدیران ارشد، روسا ، کاربران کلیدی و کاربران سیستمی و با همکاری مشاوران شرکت سامه آرا با موفقیت به پایان رسید.در این برنامه کلیه فرایندهای برنامه ریزی فروش ، اجرای MRP ، برنامه ریزی خرید داخلی و خارجی ، فرایند های انبارداری ، کیفیت ، برنامه ریزی تولید و تولید ، فروش و فرایندهای مالی و قیمت تمام شده با داده های واقعی توسط کربران کلیدی تست گردید. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته اجرای واقعی سیستم در شرکت فومن شیمی ابتدای سال 1402  خواهد بود.

کلمات کلیدی SAP S/4HANA ERP Integration Test Fuman