KMC SAP Integration Test

KMC SAP Integration Test
بازگشت

KMC SAP Integration Test

اجرای موفق تست یکپارچگی سیستم SAP ERP در شرکت کرمان موتور 

در تاریخ های 9 اسفند و 14 تا 17 اسفند سناریوهای اصلی تولید خودر J4 شامل فرایندهای برنامه ریزی فروش ، اجرای MRP ، تامین داخلی ، خارجی ، پیمانکاری ، حمل و نقل ، انبار داری ، کیفیت مواد ورودی ، برنامه ریزی تولید ، تولید ، کیفیت حین تولید و کیفیت در زمان تحویل محصول نهایی ، تحویل و تحول در پارکینگ ، ثبت نام مشتریان ، هخذ چک و عقد قرارداد ، پیگیری وصول مطالبات و نهایتا فروش و تحویل خودرو  با موفقیت با حضور معاونین ، مدیران و کارشناسان محترم کرمان موتور با موفقیت انجام گردید.

کلمات کلیدی SAP Integration TEST ERP S/4HANA KMC